പങ്കാളിത്തം

മൾട്ടി-പേജ് സവിശേഷത ലേഖനങ്ങൾ, വെബ്സൈറ്റ് ന്റെ ഘടനപരമായ ഫോട്ടൊഗ്രാഫിക് ഉള്ളടക്കം യോജിച്ച ലളിതമായ ബാനറുകൾ നിന്ന് സ്പോൺസറിംഗ് പരസ്യ പങ്കാളിത്തം വൈവിധ്യമാർന്ന ലഭ്യമാണ്. മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ പകുതി-പേജ്, പേജ് നിറഞ്ഞു ഡബിൾ-പേജ് ദൃശ്യങ്ങളിലും അതുപോലെതന്നെ ഒരു അതുല്യമായ നൂതന പരസ്യ കോമ്പിനേഷനുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

റിയോ ഡി ജനീറോ ലോഗോകൾ1

 


പ്രൊഫഷണൽ സമർപ്പണത്തിൻറെ വർഷങ്ങളോളം പോർട്ടൽ I LOVE RIO സ്നേഹിക്കുന്നു, അറ്റം കലാപരമായ നിലവാരത്തിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് സഹിതം, touristic സാംസ്കാരിക, ചരിത്രപരവും, സാമൂഹിക വിവരങ്ങളുടെ പേജുകൾ ആയിരക്കണക്കിന്, റിയോ ഡി ജനീറോ, നഗരം, സംസ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് ഒരു പ്രവൃത്തി കാരണമായി.


 റിയോ ഡി ജനീറോ ലോഗോകൾ2

 


ലോകത്തിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും നഗരം വേണ്ടി അവനെക്കുറിച്ച് പോർട്ടൽ ൻറെ നൂതന ഘടനയും ഡിസൈൻ,, എളുപ്പത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വായനക്കാരുടെ വിശാലമായ ഏറ്റവും തലത്തിൽ മൂല്യത്തിലും ഒരു ഉൽപ്പന്നം കാരണമാകുന്നു ഉപയോഗിച്ചുപോരുന്നു ആ ഉള്ളടക്കം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.


റിയോ ഡി ജനീറോ ലോഗോകൾ3

 


ഉപയോക്താക്കൾ എളുപ്പത്തിൽ ലോഗോ, സന്ദേശം, വെബ് വിലാസം "I LOVE RIO സ്നേഹിക്കുന്നു" 50 ഭാഷകളിൽ നബിക്ക് എവിടെ അവതരണവും ഡിസൈൻ സവിശേഷമായ തത്ത്വചിന്ത ബാബുവിനെ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കടകം മുഖേന അധ്യായങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.


 

റിയോ ഡി ജനീറോ ലോഗോകൾ4

 


റീഡർ അനേകം ഭാഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നേരിട്ട് ഗൂഗിൾ-വിവർത്തനയോഗ്യമാക്കുന്ന, പോർട്ടൽ വെബ്സൈറ്റ് മേഖലകളിൽ വിപണിയിൽ ദേശീയ ബഹുരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകളുടെ ആഗോള അവതരണത്തിനുള്ള വിലപ്പെട്ട ഉപകരണം making, അന്താരാഷ്ട്ര ഉപയോക്താക്കൾ നേരെ പ്രാഥമികമായി അനുവദിക്കണമെന്ന.


 

റിയോ ഡി ജനീറോ ലോഗോകൾ5

 


എക്സ്ക്ലൂസീവ് പരസ്യ ഒരു തത്ത്വചിന്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പോർട്ടൽ സ്പോൺസർമാർ ആൻഡ് പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത എണ്ണം സ്പേസ് പ്രദാനം. ഒരു പങ്കാളി ബ്രാൻഡ് വ്യക്തമായി ഒരു സ്പോൺസർ അധ്യായത്തിൽ ഉള്ളടക്കവും ചിത്രങ്ങൾ പേജുകൾ നൂറുകണക്കിന് ഓരോ പ്രദർശിപ്പിക്കണം.


 

റിയോ ഡി ജനീറോ ലോഗോകൾ6

 


അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് നിരക്കുകൾ ഒന്നാമന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നാണ് I LOVE RIO ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ചെയ്തവരോടും വിവേചനം നല്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടു, ആഗോള പരിസ്ഥിതി പ്രക്രിയയിൽ നല്ല പങ്ക് സ്പോൺസറുടെ തലത്തിൽ തക്കവണ്ണം, വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.


 

റിയോ ഡി ജനീറോ ലോഗോകൾ7

 


I LOVE RIO ദർശനം സ്നേഹം, സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വികസനം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാമൂഹിക സംഭാവനകൾ താങ്ങുവിൻ പ്രത്യേക നിരക്കുകളും പരിഗണനയും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന പ്രായോജകർ. I LOVE RIO: എല്ലാവരേയും വേണ്ടി നല്ല.